Medezeggenschapsraad

Voor zowel leerkrachten als werknemers is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders en leerlingen zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Elke school heeft een medezeggenschapsraad, die zowel op het belang van ouders en leerlingen, als op het belang van de leerkracht en school toeziet. Deze raad zorgt, net als de ondernemingsraad in een bedrijf, voor de inspraak van ouders en leerkrachten in het beleid van het bestuur.

De MR is bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan directie en GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Voor een aantal beslissingen is zelfs de instemming van de MR nodig. Via de MR kunnen de ouders en de leerkrachten meepraten en meedenken. Om haar taak naar behoren te kunnen vervullen, moet de MR beschikken over goede informatie. Dat betekent dat het belangrijk is dat de leden weten wat er leeft onder de ouders, de leerkrachten, de directie en het bestuur. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar (u bent als toehoorder welkom), maar kunnen voor een deel besloten zijn.

De MR van onze school bestaat uit 6 leden (3 leerkrachten en 3 ouders). De leerkrachten nemen per toerbeurt zitting in de MR. De oudergeleding wordt gekozen door ouders. Ieder lid wordt gekozen voor een periode van vier jaar. De MR-vergaderingen vinden ongeveer één keer in de twee maanden plaats.

Namens de ouders hebben zitting:
  • Chantal Groot (voorzitter)
  • Annabel Sijnesael
  • John van Enckevort (penningmeester)
Namens de personeelsleden hebben zitting:
  • Tilly Ursem
  • Wilma Talstra
  • Carlijn Voesenek (secretaris)

De MR stelt zich uitdrukkelijk ten doel een schakel te vormen tussen de ouders en de school. Dus heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact op met één van de leden van de MR of mail naar: kbsdedriezwing_mr@inos.nl.