Oudervereniging

Kbs De Driezwing heeft een oudervereniging waar iedere ouder, die een kind op onze school heeft, automatisch lid van is. Uit de leden van de oudervereniging wordt het algemeen bestuur gekozen. Ouders kunnen op onze school op allerlei niveaus een belangrijke bijdrage leveren. Uw hulp en ondersteuning worden zeer gewaardeerd door kinderen, andere ouders en leerkrachten.

De belangrijkste doelstellingen van de oudervereniging zijn:

  • Contact en samenwerking tussen ouders en school bevorderen. U kunt hierbij denken aan het organiseren van de jaarvergaderingen en themabijeenkomsten,
  • Initiatieven en projecten van de school ondersteunen. U kunt hierbij denken aan het begeleiden van IPC activiteiten binnen en buiten de klas, de deelname aan werkgroepen, het meehelpen in de klassen bij projecten en dergelijke,
  • Het mede organiseren van allerlei activiteiten op school. U kunt hierbij denken aan hulp bij het organiseren van het sinterklaasfeest, kerstfeest, carnaval, bosdagen, sportdagen en dergelijke,
  • Betrokkenheid van ouders bij de school bevorderen. Dit willen we bereiken door het verstrekken van goede en tijdige informatie over activiteiten die door de oudervereniging worden georganiseerd. Dit gebeurt via schoolkrant, website en/of aanplakbiljetten en het benaderen van zoveel mogelijk verschillende ouders om aan diverse activiteiten deel te nemen,
  • Het beheren van de bijdragen van de leden en verantwoording afleggen aan de ouders. Dit gebeurt door het bespreken van de begroting (op de jaarvergadering) en het presenteren van het financiële jaarverslag op de jaarvergadering.

Doordat u lid bent van de oudervereniging bent u lidmaatschapsgeld verschuldigd. Hiervan worden diverse activiteiten, waarvoor de school geen subsidie van het Rijk ontvangt, uitgevoerd. De bijdragen van de leden worden gebruikt voor activiteiten als sportdagen, activiteiten binnen en buiten de klas, Sinterklaas, Kerstmis (traktaties) en dergelijke. Uiteraard kan er een regeling getroffen worden voor die situaties waarbij het betalen van de (volledige) ouderbijdrage niet mogelijk is. U kunt in dat geval contact opnemen met de penningmeester van de oudervereniging.

Banknummer van de Oudervereniging:   NL19INGB0006892498

Als u vragen heeft over de activiteiten van de oudervereniging of deel wilt nemen aan activiteiten, neem dan contact op met één van de bestuursleden of mail naar: kbsdedriezwing_oudervereniging@inos.nl.

Realiseert u zich dat u ook een heel belangrijke bijdrage kunt leveren aan de schoolperiode van uw zoon en/of dochter. Graag tot ziens bij een van onze activiteiten!

Een keer per jaar is er een algemene ledenvergadering, waarin de activiteiten en de begroting worden besproken.  Klik hier voor jaarverslag 2019-2020. Klik hier voor het verslag van de jaarvergadering 2020.